วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศ

สวัสดีครับลูกๆนักเรียน  เป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาวรนารีศึกษา  ซึ่งมีความสำคัญที่ต้อง
รับรู้เกี่ยวกับโรงเรียน และสงขลาของเรา  เพื่อได้ตระหนักรักและภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่นตนเอง
โดยสามารถศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี สามารถวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองครับ..แต่อย่าลืมว่าต้องทำด้วยตนเองและซื่อสัตย์ครับ